โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอบทานและการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอบทานและการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ  ห้องประชุมชั้น 11  อาคาร 6 หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา