นางสาวชรัณยภัทร์   พุฒสุด  ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) (Click)

โครงการการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (Click)