การประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัย และพิธีเปิดอาคารหอพักช่อชงโคอู่ทองทวารวดี

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัย พิธีเปิดอาคารหอพักช่อชงโคอู่ทองทวารวดี อาคารแปรรูปสมุนไพร ณ ศูนย์อู่ทองทวารวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565