การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน

ผลการดำเนินงาน…โคร

Read more

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานระบบการดำเนินงานโครงการ ของสำนักกิจการนักศึกษา

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่

Read more

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานระบบการดำเนินงานโครงการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงาานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม ปค.5) ในระดับหน่วยงาน

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ

Read more

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบทานรายงานการประเมินผลลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบทานรายงานการประเมินผลลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน
เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

Read more

ระยะที่ 2 กำหนดการลงพื้นที่การให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ระยะที่ 2 กำหนดการลงพื้น

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more