นางสาวชนัญสวรรค์   ยินดีชาติ  ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

หลักสูตร การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดโดย กรมบัญชีกลาง

ชื่อโครงการ ผลการทดสอบ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ดาวน์โหลด
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง)  
วิชา หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด
วิชา การวางแผนการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
วิชา การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
วิชา การปฏิบัติงานตรวจสอบ ดาวน์โหลด
วิชา การรายงานผลการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
วิชา การบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
วิชา การควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
วิชา การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ รุ่นที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อโครงการ                       ผลการทดสอบ
หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ รุ่นที่ 2                                   ดาวน์โหลด