นางสาวเฌอริตา   พุฒสุด  ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

หลักสูตร การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดโดย กรมบัญชีกลาง

ชื่อโครงการ ผลการทดสอบ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง)
วิชา หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด
วิชา การวางแผนการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
วิชา การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
วิชา การปฏิบัติงานตรวจสอบ ดาวน์โหลด
วิชา การรายงานผลการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
วิชา การบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
วิชา การควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
วิชา การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อโครงการ ผลการอบรม
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลด

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อโครงการ ผลการอบรม
หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลด