นางสาวชุติมา  แซ่ตั๊น ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการ ประกาศนียบัตร
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
  ระดับพื้นฐาน (Fundamental)  ดาวน์โหลด  Download
ระดับกลาง (Intermediate)  
หลักสูตร Intermediate ด้าน  Operation and management ดาวน์โหลด  Download
หลักสูตร Intermediate ด้าน  Consulting ดาวน์โหลด  Download
หลักสูตร Intermediate ด้าน  Information Technology ดาวน์โหลด  Download
หลักสูตร Intermediate ด้าน  Financial and Compliance  ดาวน์โหลด  Download
ระดับสูง (Advanced) 
  หลักสูตร Advanced ด้าน  Operation and management ดาวน์โหลด  Download
  หลักสูตร Advanced ด้าน  Consulting ดาวน์โหลด  Download
  หลักสูตร Advanced ด้าน  Information Technology ดาวน์โหลด  Download
  หลักสูตร Advanced ด้าน  Financial and Compliance ดาวน์โหลด  Download
ระดับรวมยอด (Comprehensive) ดาวน์โหลด  Download