นางสาวกรรณิการ์  ดีโพธิ์รัมย์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป (ภายใน)

ชื่อโครงการ ผลการทดสอบ
หลักสูตร การฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Office Automatic จัดโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
โครงการอบรม การตรวจสอบและการควบคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์ จัดโดย งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลด