บุคลากร

 ชื่อ – สกุล : ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร
 ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 เบอร์ภายใน : 02-473-7000 ต่อ 7801
 E-mail : jamnong_1963@hotmail.com
 ชื่อ – สกุล : นางสาวณัฐกฤตา แก้วคำ  ชื่อ – สกุล : นางสาวภัฑรีภรณ์ วงภูธร
 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 เบอร์ภายใน : 02-473-7000 ต่อ 7801  เบอร์ภายใน : 02-473-7000 ต่อ 7801
 E-mail : nattakrita.baby@gmail.com -mail : patthareeporn@gmail.com
 ชื่อ – สกุล : นายพีรภัทร พุ่มพวง  ชื่อ – สกุล : นางสาวนฤมล คีรีวงค์
 ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน  ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
 เบอร์ภายใน : 02-473-7000 ต่อ 7801  เบอร์ภายใน : 02-473-7000 ต่อ 7801
 E-mail : pee.splendids40@gmail.com E-mail : choot19082534@gmail.com
 ชื่อ – สกุล : นางสาวพัชรา ยอดบุญ  ชื่อ – สกุล : นางสาวปิยะดา พุฒสุด
 ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน  ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
 เบอร์ภายใน : 02-473-7000 ต่อ 7801  เบอร์ภายใน : 02-473-7000 ต่อ 7801
 E-mail : many_patcha@hotmail.com E-mail : piyadaphutsud@gmail.com
 ชื่อ – สกุล : นางสาวชุติมา แซ่ตั๊น  ชื่อ – สกุล : นายเสนาะ ขำดี
 ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน  ตำแหน่ง : พนักงานธรุการ
 เบอร์ภายใน : 02-473-7000 ต่อ 7801  เบอร์ภายใน : 02-473-7000 ต่อ 7801
 E-mail : chutima.sae@hotmail.com  E-mail :