โครงสร้างการปฏิบัติงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา