ร่วมอบรม “การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

อบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2”

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2566 นางสาวชรัณยภัทร์ พุฒสุด นักตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2” จัดโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ นำโดยอาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา และอาจารย์ประเสร็ฐ คชวงศ์ ณ ห้องประชุม The Gallery 2 ชั้น 36 โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (Pullman Bangkok Hotel G)

โดยหลักสูตรดังกล่าว มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำ TOR ราคากลาง การพิจารณาใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง) การบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญาและข้อตกลงเป็นหนังสือ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ การขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับ การแจ้งการเรียกค่าปรับ การสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ การเลิกสัญญา และการบริหารความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุ

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบเพื่อให้ผลการทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานบริหารและสร้างคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป