เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารโรงแรมช่อชงโคอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนางสาวชุติมา แซ่ตั๊น นักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในพิธีเปิดอาคารโรงแรมช่อชงโคอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา 11.00 น. เข้าร่วมรับฟัง คุณณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางความร่วมมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับจังหวัดสุพรรณบุรี” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้นำชุมชน
เวลา 13.00 น. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศูนย์สร้างเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป การจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และการแสดงพื้นบ้าน
เวลา 14.00-16.00 น. เข้าร่วมรับฟัง ผู้แทนกลุ่มของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) นำเสนอ “แนวทางการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
——