นางสาวชุติมา  แซ่ตั๊น ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

ครงการ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จัดโดย กรมบัญชีกลา

ชื่อโครงการ ประกาศนียบัตร
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
       ระดับพื้นฐาน (Fundamental)  ดาวน์โหลด
       ระดับกลาง (Intermediate)
               หลักสูตร Intermediate ด้าน  Performance, Operation and management ดาวน์โหลด
               หลักสูตร Intermediate ด้าน  Financial and Compliance  รอวุฒิบัตร  Sand clock