นางสาวชุติมา  แซ่ตั๊น  ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

หลักสูตร การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดโดย กรมบัญชีกลาง

ชื่อโครงการ ผลการทดสอบ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง)
วิชา หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด
วิชา การวางแผนการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
วิชา การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
วิชา การปฏิบัติงานตรวจสอบ ดาวน์โหลด
วิชา การรายงานผลการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
วิชา การบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
วิชา การควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
วิชา การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ ดาวน์โหลด