Green Office : SDGs : ITA

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกพื้นฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานทั้งภายในหน่วยงาน อาคารสำนักงาน รวมไปถึงภายในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง จึงดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ดังนี้ 

             1. ปิดไฟทุกพักเที่ยง อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
             2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศา 
             3. ปิดสวิทช์ไฟทุกครั้งหลังเลิกงาน
             4. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 15-20 นาที
             5. ถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสาร หรือปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงานเมื่อเลิกใช้/วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
             6. ใช้กระดาษรีไซเคิลปริ้นเอกสารหรือใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และประหยัด
             7. ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ลดการใช้กระดาษ และพลังงานในการผลิต
             8. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานต่ำ
             9. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่มตามอายุการใช้งาน รวมไปถึงตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ เพื่อลดอัตราการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดการภายในหน่วยงานในด้านอากาศ ฝุ่นละออง เชื้อโรคต่างๆ ที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากร
             10.  เดินขึ้นบันได 1 – 2 ชั้น แทนการใช้ลิฟท์โดยสาร

 

โครงการ SDGs เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังในการระดมทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป้าหมายพัฒนายั่งยืน (SDGs) ที่ถูกกำหนดโดยสหประชาชาติ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้ลำดับความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ครอบคลุมเป้าหมายที่ 3 เป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายที่ 16 มีการดำเนินการ เช่น

มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

1)  ส่งเสริมให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อปรับปรุง/พัฒนาทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
2)  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประกวดการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักรักษาสุขภาพ และโครงการประกวดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อปรับปรุง/พัฒนาผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

1)  ส่งเสริมให้นักตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมความรู้ และ/หรือการค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 18 ชม. ต่อปี เพื่อพัฒนาตนเอง นำไปใช้ในงานตรวจสอบ รวมไปถึงเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
2) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ในการบริหารงานทั่วไป

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.

1)  การกำหนดสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
2)  ประกาศนโยบายการตรวจสอบภายใน เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม ตลอดจนกำหนดการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ
3)  จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจและการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4)  เปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจได้รับฟังข้อตรวจพบ ชี้แจง และให้ความเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบ
5)  เปิดโอกาสให้บุคลากรรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีโยกย้าย ช่วยปฏิบัติราชการ และมีความเกี่ยวต้องทางเครือญาติ เป็นต้น

                                                                                       

 

 

ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม หน่วยงานตรวจสอบภายในได้เล็งเห็นถึงการดำเนินงานในส่วนของ การเปิดเผยข้อมูลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ดังนี้


ข้อมูลพื้นฐาน


การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


การดำเนินงาน


การปฏิบัติงาน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ