ดร.จำนงค์  ตรีนุมิตร ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โครงการ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จัดโดย กรมบัญชีกลาง

ชื่อโครงการ ประกาศนียบัตร
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
       ระดับพื้นฐาน (Fundamental)  ดาวน์โหลด
       ระดับกลาง (Intermediate)
               หลักสูตร Intermediate ด้าน  Performance, Operation and management ดาวน์โหลด
               หลักสูตร Intermediate ด้าน  Consulting ดาวน์โหลด
               หลักสูตร Intermediate ด้าน  Information Technology ดาวน์โหลด
               หลักสูตร Intermediate ด้าน  Financial and Compliance  ดาวน์โหลด
       ระดับสูง (Advanced) 
               หลักสูตร Advanced ด้าน  Performance, Operation and management ดาวน์โหลด
               หลักสูตร Advanced ด้าน  Consulting ดาวน์โหลด
               หลักสูตร Advanced ด้าน  Information Technology ดาวน์โหลด
               หลักสูตร Advanced ด้าน  Financial and Compliance
       ระดับรวมยอด (Comprehensive)