นางสาวกัลย์ธมน  ภัคเวทพิสิษฐ์  ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน

โครงการ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จัดโดย กรมบัญชีกลาง

ชื่อโครงการ ประกาศนียบัตร
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
  ระดับพื้นฐาน (Fundamental)  ดาวน์โหลด  
ระดับกลาง (Intermediate)  
หลักสูตร Intermediate ด้าน  Performance Operation and management ดาวน์โหลด  
หลักสูตร Intermediate ด้าน  Consulting ดาวน์โหลด  
หลักสูตร Intermediate ด้าน  Information Technology ดาวน์โหลด  
หลักสูตร Intermediate ด้าน  Financial and Compliance  รอวุฒิบัตร  
ระดับสูง (Advanced) 
  หลักสูตร Advanced ด้าน  Performance Operation and management ดาวน์โหลด  
  หลักสูตร Advanced ด้าน  Consulting ดาวน์โหลด  
  หลักสูตร Advanced ด้าน  Information Technology ดาวน์โหลด