เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ”

เมื่อวันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย นางสาวชรัณยภัทร์ พุฒสุด นางสาวชนัญสวรรค์ ยินดีชาติ และนางสาวอินทร์พร ขำดี ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ ฯ

วิทยากรบรรยาย พร้อมซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ และใช้หลักการคิดวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้ตรวจการ, การจัดทำ Audit Universe, การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan), แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ, การจัดทำสรุปผลการตรวจสอบ (Audit Finding) รวมทั้งยกกรณีตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายในยิ่งขึ้น

จากการอบรมครั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ที่ได้รับ ไปทบทวนและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบเพื่อให้ผลการทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานบริหารและสร้างคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป