ระยะที่ 2 กำหนดการลงพื้นที่การให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ระยะที่ 2

กำหนดการลงพื้นที่การให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ลำดับ หน่วยรับตรวจ ระยะเวลาเข้าสัมภาษณ์
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 13.00 น.

ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

2. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ วันที่ 12 พ.ย. 61 เวลา   9.๐๐ – 12.๐๐ น.
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 12 พ.ย. 61 เวลา 13.๐๐ – 16.๐๐ น.
4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ วันที่ 13 พ.ย. 61 เวลา   9.๐๐ – 12.๐๐ น.
5. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 13.๐๐ – 16.๐๐ น.
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา   9.๐๐ – 12.๐๐ น.
7. สำนักคอมพิวเตอร์ วันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 13.๐๐ – 16.๐๐ น.
8. สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา วันที่ 15 พ.ย. 61 เวลา   9.๐๐ – 12.๐๐ น.
9. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน วันที่ 16 พ.ย. 61 เวลา   9.๐๐ – 12.๐๐ น.
10. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี วันที่ 16 พ.ย. 61 เวลา 13.๐๐ – 16.๐๐ น.
11. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา   9.๐๐ – 12.๐๐ น.
12. สำนักงานอธิการบดี

– กองกลาง

– กองคลัง

– กองบริหารงานบุคคล

– กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

– กองนโยบายและแผน

วันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา 13.๐๐ – 16.๐๐ น.
13. บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 20 พ.ย. 61 เวลา   9.๐๐ – 12.๐๐ น.
14. วิทยาลัยการดนตรี วันที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 13.๐๐ – 16.๐๐ น.
15. คณะครุศาสตร์ วันที่ 21 พ.ย. 61 เวลา   9.๐๐ – 12.๐๐ น.
16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 13.๐๐ – 16.๐๐ น.
17. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 22 พ.ย. 61 เวลา   9.๐๐ – 12.๐๐ น.
18. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 22 พ.ย.61 เวลา 13.๐๐ – 16.๐๐ น.
19. โรงเรียนสาธิต วันที่ 23 พ.ย. 61 เวลา   9.๐๐ – 12.๐๐ น.
20. งานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 23 พ.ย. 61 เวลา 13.๐๐ – 16.๐๐ น.