ประชุมปิดการตรวจสอบ เรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนักตรวจสอบภายใน กับ นายสิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ผศ.พรรษา ตระกูลบางคล้า รองผู้อำนวยการฯ นางสุดาทิพย์ พงษ์จันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นางสาวจุรีพร ศรีชุมแสง หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในเรื่อง การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมรับฟังและให้ความเห็นต่อข้อตรวจพบข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน